Apéndice:Palabras máis frecuentes do francés

do Galizionario, dicionario galego na Internet.
Saltar á navegación Saltar á procura
GALEGO FRANCÉS GALEGO FRANCÉS
pai père sogro beau-père
nai mère sogra belle-mère
irmán frère xenro beau-fils
irmá soeur nora belle-fille
fillo fils cuñado beau-frère
filla fille cuñada belle-soeur
avó grand-père curmán cousin
avoa grand-mère curmá cousine
neto petit fils sobriño neveu
neta petite fille sobriña nièce
tía tante tío oncle
avogado avocat pintor peintre
médico médecin mecánico mécanicien
enfermeira infirmière militar militaire
economista économiste sacerdote prêtre
arquitecto architecte artista artiste
comerciante commerçant actor acteur
panadeiro boulanger funcionario fonctionnaire
perruqueiro coiffeur escritor écrivain
fontaneiro plombier cerralleiro serrurier
carpinteiro menuisier enxeñeiro ingénieur
aguia aigle papagaio perroquet
falcón faucon avestruz autruche
pomba colombe miñato milan
voitre vautour pintasilgo chardonneret
corvo corbeau reiseñor rossignol
cegoña cigogne parrulo canard
canario canari ganso jars
gaivota mouette cisne cygne
gorrión moineau cuco coucou
andoriña hirondelle cóndor condor
bufo hibou morcego chauve-souris
tiburón requin troita truite
balea baleine salmón saumon
golfiño dauphin lura calamar
orca orque ostra huître
polbo poulpe ollomol daurade
foca phoque caviar caviar
pingüín pingouin crocodilo crocodile
cangrexo crabe bacallau morue
marisco coquillage atún thon
ameixa clovisse tartaruga tortue
cachalote cachalot caracol escargot
morsa morse barriga ventre
mosca mouche lagarta petit lézard
mosquito moustique piollo pou
avespa guêpe carracha tique
abella abeille traza teigne
formiga fourmi miñoca vers de terre
cascuda cafard saltón sauterelle
escaravello scarabée cempés mille-pattes
bolboreta papillon papasol coquecinelle
araña araignée pulga puce
grilo grillon escorpión scorpion
ollo oeil corazón cœur
nariz nez estómago estomac
orella oreille ril rein
boca bouche fígado foie
beizo lèvre intestino intestin
dente dent vea veine
lingua langue cerebro cerveau
cella sourcil pel peau
pestana cil óso os
pálpebra paupière sangue sang
gorxa gorge pulmón poumon
corpo corps perna jambe
cabeza tête xeonllo genou
pescozo cou pied
ombro épaule uña ongle
brazo bras músculo muscle
cóbado coude óso os
man main pel peau
dedo doigt pelo cheveu
peito poitrine lombo dos
planeta planète telescopio télescope
espazo espace observatorio observatoire
galaxia galaxie papaventos comète
foguete roquette asteroide astéroïde
astronauta astronaute órbita orbite
estrela étoile satélite satellite
meteorito météorite sol soleil
despegar décoller lúa lune
universo univers illa île
estrela étoile montaña montagne
sol soleil val vallée
planeta planète río fleuve
terra terre lago lac
satélite satellite selva jungle
lúa lune bosque forêt
atmosfera atmosphère deserto désert
continente continent mar mer
océano océan fonte fontaine
país pays aeroporto aéroport
rexión région estación gare
provincia province porto port
cidade ville metro métro
pobo village parque parc
rúa rue aparcamento parking
praza place cine cinéma
avenida avenue teatro théâtre
monumento monument restaurante restaurant
casa maison salón salon
porta porte recibidor vestibule
xanela fenêtre comedor salle à manger
parede mur dormitorio chambre à coucher
chan sol cuarto de baño salle de bains
teito plafond despacho bureau
tellado toit escada escalier
cheminea cheminée garaxe garage
balcón balcon bufarda mansarde
corredor couloir cociña cuisine
laranxa orange tomate tomate  
pera poire leituga laitue
plátano banane pepino concombre
mazá pomme remolacha betterave
limón citron pemento piment
sandía pastéque cenoria carotte
melón melon perexil persil
pexego pêche cabaza courge
albaricoque abricot uva raisin
amorodo fraise dátil datte
prato assiette lavalouza laveuse
vaso verre forno four
culler cuillère batedor batteur
culleriña cuillère à café tirarrollas tire-bouchon
coitelo couteau espremedor presse-citron
garfo fourchette saleiro salière
pano serviette azucreiro sucrier
tixola poêle torneira robinet
cacerola casserole botella bouteille
xerra jarre cafeteira cafetière
pota pot frigorífico frigorifique
fregadeiro évier zapataría cordonnerie
papel papier pasta sous-main
libreta cahier arquivador classeur
bolígrafo stylo à bille grampa agraffe
lapis crayon fotocopia photocopie
pluma stylo regra règle
goma gomme sobre enveloppe
tesoiras ciseaux carta lettre
cola de pegar colle selo timbre
máquina de escribir machine à écrire documento document
papeleira corbeille à papier copia copie
cartón de visita carte de visite teléfono téléphone
afialapis taille-crayon grande grand
mesa table almofada oreiller
cadeira chaise saba drap de lit
sofá sofa manta couverture
cadro tableau colchón matelas
alfombra tapis colcha couvre-lit
espello miroir mesiña de noite table de nuit
lámpada lampe mecedora berceuse
armario armoire sillón fauteuil
cama lit cómoda armoire
repisa console andel rayonnage
tallo tabouret cortina rideau
carne viande marmelada confiture
pescado poisson queixo fromage
ovo oeuf pataca pomme de terre
azucre sucre salchicha saucisse
fariña farine nata crème
sal sel galleta biscuit
aceite huile torrada pain grillé
vinagre vinaigre chaleco gilet
leite lait gravata cravate
manteiga beurre camisa chemise
pan pain camisola chemisette
sombreiro chapeau traxe costume
bufanda cache-nez roupa interior les dessous
gabardina gabardine camisón chemise de nuit
abrigo manteau cirolas caleçon
chaqueta veston calcetín chaussette
luva gant bragas culotte
pantalón pantalon vestido vêtement
zapato soulier farmacia pharmacie
bota botte gasolineira posted'essence
zapatilla pantoufle quiosco kiosque
pixama pyjama discoteca discothèque
panadaría boulangerie hospital hôpital
perruquería salon de coiffure pastelaría pâtisserie
frutaría fruiterie ferretería quincaillerie
taller atelier supermercado supermarché
bar bar anticuario antiquaire
xoiaría bijouterie filatelia philatélie
carnicería boucherie mercería mercerie
banco banque lobo loup
igrexa église aguia aigle
drogaría droguerie serpe serpent
libraría librairie camelo chameau
can chien hipopótamo hippopotame
gato chat rinoceronte rhinocéros
cabalo cheval pantera panthère
touro taureau tiburón requin
vaca vache balea baleine
ovella brebis tigre tigre
cabra chèvre oso ours
raposo renard adquirir acquérir
cocho cochon admitir admettre
elefante éléphant ir aller
león lion apercibir apercevoir
construír construire aparecer apparaître
convencer convaincre pertencer appartenir
convir convenir aprender apprendre
correr courir sentar asseoir
crer croire atinxir atteindre
crecer croître esperar attendre
descubrir découvrir loitar battre
defender défendre beber boire
descender descendre comparar comparaître
destruír détruire comprender comprendre
chegar a ser devenir concebir concevoir
deber devoir conducir conduire
dicir dire coñecer connaître
desaparecer disparaître ler lire
durmir dormir manter maintenir
escribir écrire mentir mentir
enviar envoyer pór mettre
extinguirse éteindre morder mordre
facer faire morrer mourir
facer falla falloir nacer naître
intervir intervenir obter obtenir
agradar plaire ofrecer offrir
poder pouvoir abrir ouvrir
apañar prendre semellar paraître
previr prévenir percibir percevoir
producir produire perder perdre
prometer promettre permitir permettre
recibir recevoir sorrir sourire
recoñecer reconnaître seguir suivre
devolver rendre calar taire
repartir repartir ter tenir
responder répondre traducir traduire
reproducir reproduire valer valoir
rir rire vender vendre
romper rompre vir venir
saber savoir vivir vivre
sentir sentir ver voir
servir servir pequeno petit
saír sortir forte fort
sufrir souffrir débil faible
querer vouloir bonito joli
alto haut feo laid
alto grand recto droit
baixo bas torto tordu
baixo petit rico riche
ancho large pobre pauvre
estreito étroit cadrado carré
corto court rectangular rectangulaire
longo long redondo rond
lento lent obediente obéissant
rápido rapide moreno brun
lixeiro léger louro blond
pesado lourd louro roux
alto haut calvo chauve
baixo bas grisallo chevelu
gordo gros cego aveugle
fraco maigre xordo sourd
feo laid mudo muet
guapo beau tranquilo tranquille
maior grand rebelde rebelle
pequeno petit irritábel irritable
simpático sympathique bravucón bravache
antipático antipathique bonachón bonasse
nervioso nerveux exaltado exalté
divertido amusant honesto honnête
caprichoso capricieux envexosa envieux
insoportábel insupportable enfermizo maladif
malicioso malicieux san sain
canso fatigué tolo fou
traballador travailleur triunfador triomphateur
loubán paresseux malhumorado de mauvaise humeur
larpeiro glouton enxeñoso ingénieux
durmiñón dormeur extravagante extravagant
deprimido déprimé agarimoso tendre
irónico ironique culto cultivé
orgulloso orgueilleux torpe maladroit
entusiasta enthousiaste intelixente intelligent
celoso jaloux desconfiado méfiant
estúpido stupide avaricioso avare
solitario solitaire loubán paresseux
elegante élégant nervioso nerveux
solteiro célibataire tímido timide
casado marié laranxa orange
viúvo veuf prateado argenté
divorciado divorcé dourado doré
traballador travailleur claro clair
vermello rouge mouro obscur
verde vert celeste bleu ciel
azul bleu brillante brillant
negro noir mate mat
branco blanc morado violet
azul mariño bleu marin amarelo jaune
castaño marron violeta violet
gris gris rosa rose