Usuario:Furagaitas/listaxe1

do Galizionario, dicionario galego na Internet.


OS NOMES DAS LETRAS (27/9/07 - Repasar)
a | be | ce | cedilla | de | e | efe | gue | hache | i | iota | ka | ele | eme | ene | eñe | o | pe | que | erre | ese | te | u | uve | uve dobre | xe | i grego | ceta | zeta


O ARTIGO
o(s) | a(s) | lo(s) | la(s) | un(s) | unha(s)


PRONOMES

PERSOAIS (18/4/08 - che)
eu | min | me | ti | te | che | vostede(s) | el | ela | si | o | lo | no | a | la | na | lle | se | nós | nosoutros | nos | vós | vosoutros | vos | eles | elas | si | os | los | nos | as | las | nas | lles | se | elo


POSESIVOS
meu(s) | miña(s) | teu(s) | túa(s) | seu(s) | súa(s) | noso(s) | nosa(s) | voso(s) | vosa(s) | seu(s) | súa(s)


DEMOSTRATIVOS
este(s) | esta(s) | ese(s) | esa(s) | aquel(es) | aquela(s) | isto | iso | aquilo


CUANTIFICADORES E IDENTIFICADORES
algún(s) | algunha(s) | alguén | algo | ningún(s) | ningunha(s) | ninguén | nada | ren | res | un(s) | unha(s) | vari@s | pouc@(s) | bastante(s) | abond@(s) | moit@(s) | ben | demasiad@(s) | máis | menos | tant@(s) | tod@(s) | cada | cada cal | cadaquén | ambos | entrambos | outr@(s) | calquera | quenquera | tal(es) | mesm@(s) | propi@(s) | @(s) demais | @(s) máis | cert@(s) | determinad@(s)


RELATIVOS, INTERROGATIVOS E EXCLAMATIVOS
que | quen | cal(es) | cant@(s) | cux@(s)


CONTRACCIÓNS

ámbolos | entrámbolos | tódolos | tralo | mailo | ulo | ao(s) | ó(s) | á(s) | co(s) | coa(s) | do(s) | da(s) | no(s) | na(s) | polo(s) | pola(s) | prá(s) | pró(s) | có(s) | cá(s) | cun(s) | cunha(s) | dun(s) | dunha(s) | nun(s) | nunha(s) | comigo | contigo | consigo | connosco | convosco | nel | nela | neles | nelas | del | dela | deles | delas | mo(s) | ma(s) | cho(s) | cha(s) | llo(s) | lla(s) | nolo(s) | nola(s) | volo(s) | vola(s) | llelo(s) | llela(s) | estoutro(s) | estoutra(s) | esoutro(s) | esoutra(s) | aqueloutro(s) | aqueloutra(s) | destoutro(s) | destoutra(s) | desoutro(s) | desoutra(s) | daqueloutro(s) | daqueloutra(s) | nestoutro(s) | nestoutra(s) | nesoutro(s) | nesoutra(s) | naqueloutro(s) | naqueloutra(s) | deste(s) | desta(s) | dese(s) | desa(s) | daquel(es) | daquela(s) | disto | diso | daquilo | neste(s) | nesta(s) | nese(s) | nesa(s) | naquel(es) | naquela(s) | nisto | niso | naquilo | dalgún(s) | dalgunha(s) | nalgún(s) | nalgunha(s) | doutr@(s) | noutr@(s)


NUMERAIS (Ver tamén Apéndice: Numerais)

CARDINAIS
cero | un | unha | dous | dúas | tres | catro | cinco | seis | sete | oito | nove | dez | once | doce | trece | catorce | quince | dezaseis | dezasete | dezaoito | dezanove | vinte | trinta | corenta | cincuenta | sesenta | setenta | oitenta | noventa | cen | cento | douscentos | duascentas | trescentos | catrocentos | cincocentos | quiñentos | seiscentos | setecentos | oitocentos | novecentos | mil | millón | billón | trillón


ORDINAIS (20/9/07 - )(Faltan: 1º; >100º; substantivos; expresións)
primeiro | segundo | terceiro | cuarto | quinto | sexto | sétimo | oitavo | noveno | décimo | undécimo | duodécimo | vixésimo | trixésimo | cuadraxésimo | quincuaxésimo | sesaxésimo | septuaxésimo | octoxésimo | nonaxésimo | centésimo | milésimo | millonésimo


MULTIPLICATIVOS E PARTITIVOS
dobre | dupl@ | tripl@ | cuádrupl@ | quíntupl@ | séxtupl@ | séptupl@ | óctupl@ | nónupl@ | décupl@ | céntupl@ | medi@ | terz@ | cuart@ | quint@ | sext@ | sétim@ | oitav@ | noven@ | décim@ | onceav@ | doceav@ | centésim@ | milésim@ | millonésim@


ADVERBIOS E LOCUCIÓNS ADVERBIAIS

DE LUGAR
á beira | a carón | a contramán | a rentes | a rentes | abaixo | acá | acó | acolá | adiante | | alá | alén | algures | alí | aló | ao lado | ó lado | ao pé | ó pé | ao redor | ó redor | aquén | aquí | arredor | arriba | atrás | avante | cerca | debaixo | dentro | derredor | derriba | detrás | diante | embaixo | en fronte | encima | enriba | fóra | lonxe | ningures | onde | preto | u | velaí | velaquí | xalundes


DE TEMPO
a cada canto | a cada pouco | a deshora | a destempo | a diario | a miúdo | a tempo | acotío | agora | aínda | antano | antes | antes de antonte | antonte | ao outro día | ó outro día | ao pouco | ó pouco | ao raro | ó raro | aos poucos | ós poucos | arestora | arreo | ás veces | asemade | atrás | axiña | cando | cedo | cerca | daquela | de alí a pouco | de aquí a pouco | de camiño | de cando en cando | de cando en vez | de momento | de raro en raro | de tempo en tempo | de vez en cando | decontado | decontino | decote | decotío | deica pouco | deica un pouco | deseguida | deseguido | despois | detrás | diante | en diante | en tempo | endexamais | endoutro día | enseguida | entón | entrementres | hogano | hoxe | hoxe en día | inda | logo | mañá | mentres | namentres | noutrora | nunca | o outro antonte | onte | outrora | para o outro día | pasadomañá | por veces | pouco a pouco | pouco e pouco | preto | pronto | seguido | sempre | tarde | trasantonte | xa | xacando | xamais


DE CANTIDADE E PRECISIÓN
a medias | abondo | ademais | algo | amais | apenas | bastante | ben | canto | case | casemente | dabondo | de máis | de menos | de sobra | de todo | demasiado | logo | máis | malamente | medio | menos | mesmamente | mesmo | moi | moito | nada | por aí | pouco | | soamente | talmente | tan | tanto | xustamente | xusto


DE MODO
a correr | a dereitas | a eito | a escape | a feito | á fin | á mantenta | á présa | a propósito | a treo | adrede | amodo | ao cabo | ó cabo | ao chou | ó chou | ao dereito | ó dereito | ao fin | ó fin | ao xeito | ó xeito | ás présas | ás toas | asemade | así | ben | como | de balde | de face | de golpe | de pronto | de propósito | de repente | de socate | de socato | de súpeto | devagar | en balde | engorde | gratis | mal | mellor | paseniño | peor | secasí


DE AFIRMACIÓN
abofé | así mesmo | de certo | si | tamén | xaora


DE NEGACIÓN
nin | non | non xa | sequera | tampouco


DE DÚBIDA
acaso | ao mellor | ó mellor | disque | poida que | quizá | quizás | quizabes | quizais | se cadra | se callar | seica | talvez


PREPOSICIÓNS E LOCUCIÓNS PREPOSITIVAS

a | á beira de | a carón de | a causa de | a diferenza de | a forza de | a par de | á parte de | a pesar de | a poder de | a por de | a prol de | a rente de | a rentes de | a respecto de | a son de | a través de | abaixo de | acerca de | ademais de | aga | agás | alén de | amais de | ante | antes de | ao par de | ó par de | ao pé de | ó pé de | ao redor de | ó redor de | após | aquén de | arredor de | arriba de | ata | até | atrás de | baixo | baixo de | bardante | bardante de | beira de | cabo | cabo de | canda | canto a | cara a | cas | cas de | cerca de | cima de | co gallo de | con | con respecto a | conforme | consonte | contra | contra de | de | de par de | debaixo de | deica | dende | dentro de | derredor de | derriba de | des | desde | despois de | detrás de | diante de | durante | en | en canto a | en favor de | en fronte de | en lugar de | en par de | en troques de | en vez de | encima de | encol de | enriba de | entre | excepto | fóra | fóra de | fronte a | lonxe de | malia | mediante | menos | no canto de | onda | para | perante | por | por ante | por causa de | por cousa de | por culpa de | por medio de | por mor de | pra | preto de | quitando | respecto a | respecto de | riba de | sacado | sacando | salvante | salvo | segundo | sen | senón | so | sobre | sobre de | tocante a | tras | tras de | verbo de | xunta | xunto a | xunto de


CONXUNCIÓNS E LOCUCIÓNS CONXUNTIVAS

COPULATIVAS
a mais | e | e mais | mais | nin


DISXUNTIVAS E DISTRIBUTIVAS
ben...ben | cal...cal | nin...nin | ora...ora | mais | nin | ou | ou...ou | (que)...que | quer...quer | volta...volta | xa... xa


ADVERSATIVAS
a menos que | aga que | agás que | agora ben | agora que | aínda que | así e todo | bardante que | con todo | e iso que | emporiso | en troques | excepto que | fóra de que | inda que | mais | menos que | no entanto | non obstante | ora ben | ora que | pero | porén | por iso | quitado que | quitando que | sacado que | sacando que | senón | senón que | só que


CONCESIVAS
apesar de que | a pouco que | aínda que | así | ben que | inda que | máis que | mal que | mesmo que | nin que | por (+ adxectivo) que | por máis que | por moito que | por pouco que


CONDICIONAIS
a menos que | a nada que | a non ser que | a non ser se | a pouco que | aga que | aga se | agás que | agás se | bardante que | cando | caso de que | catar se | con que | con tal de que | con tal que | de non ser que | de non ser se | en caso de que | excepto que | excepto se | onda non | quitado que | quitado se | quitando que | quitando se | sacado que | sacado se | sacando que | sacando se | salvo que | salvo se | se | sempre que | senón que


CAUSAIS
como | como queira que | dado que | pois | pois que | por causa de que | por cousa de que | por culpa de que | por mor de que | porque | posto que | que | visto que | xa que


CONSECUTIVAS
pois | así pois | así que | que | conque | daquela | de aí que | de forma que | de maneira que | de modo que | de xeito que | entón | logo | polo tanto | por conseguinte | por tanto | tanto... que | tan... que | xa que logo


FINAIS
a fin de que | a que | en favor de que | para que | porque | que


LOCATIVAS
onde | onde queira que


TEMPORAIS
antes de que | antes que | ao que | ó que | apenas | asemade | así que | ata que | até que | axiña que | cada vez que | cando | cando queira que | decontado que | deica que | dende que | des que | desde que | deseguida que | despois de que | despois que | en tanto | entre tanto | entrementres | inda ben non | logo que | mal | mentres | mentres tanto | namentres | non ben | por en canto | en canto | sempre que | tan presto | tan pronto


MODAIS
así como | como | ben como | coma se | como queira que | como se | conforme | consonte | de forma que | de maneira que | de modo que | de xeito que | malcomo | segundo | sen que | tal cal | cal | tal como | tal e como


COMPARATIVAS
ca | coma | como | que


COMPLETIVAS
que | se