Usuario:Furagaitas/mv3

do Galizionario, dicionario galego na Internet.
Saltar ata a navegación Saltar á procura

Cuestións de formato[editar]

Ver os comentarios xerais

Número máximo de imaxes[editar]

Comentarios
Nos artigos poderanse usar...

Cantas imaxes se queira[editar]

 1. ...

5 imaxes[editar]

 1. ...

2 imaxes[editar]

 1. ...

1 imaxe[editar]

 1. ...

Ningunha imaxe[editar]

 1. ...


...por cada...[editar]

Comentarios
O número de imaxes especificado no apartado anterior refírese a cada...

Artigo[editar]

 1. ...

Lingua[editar]

 1. ...

Categoría gramatical[editar]

 1. ...

Definición[editar]

 1. ...


Uso de imaxes animadas[editar]

Comentarios
¿Permitirase o uso de imaxes animadas?

Si[editar]

 1. ...

Non[editar]

 1. ...


Uso de sons de exemplo[editar]

Comentarios
¿Permitirase o uso de sons a modo de exemplo?

Si, no mesmo número que as imaxes[editar]

 1. ...

Si, coas seguintes condicións (especifíquese)[editar]

 1. ...

Non[editar]

 1. ...


Tipo de letra das cabeceiras[editar]

Comentarios
O texto das cabeceiras e nomes de liña terán o texto en...

Cursiva[editar]

 1. ...

Redonda[editar]

 1. ...


Castelán/español[editar]

Comentarios
A lingua española/castelá deberá figurar nas cabeceiras de lingua, traducións, etc, como...

Castelán[editar]

 1. ...

Español[editar]

 1. ...


Éuscaro/vasco[editar]

Comentarios
A lingua vasca/éuscara deberá figurar nas cabeceiras de lingua, traducións, etc, como...

Éuscaro[editar]

 1. ...

Vasco[editar]

 1. ...


Holandés/neerlandés[editar]

Comentarios
A lingua neerlandesa/holandesa deberá figurar nas cabeceiras de lingua, traducións, etc, como...

Holandés[editar]

 1. ...

Neerlandés[editar]

 1. ...

Orde dos idiomas (1)[editar]

Comentarios
Nas entradas que recollan máis dun idioma, a orde recomendada dos mesmos será:

En orde alfabética, mais co galego de primeiro se for o caso[editar]

 1. ...

Puramente en orde alfabética[editar]

 1. ...

A orde que prefira o editor[editar]

 1. ...


Orde dos idiomas (2)[editar]

Comentarios
Na cuestión anterior, a orde alfabética refírese a...

Orde alfabética de nome de lingua[editar]

 1. ...

Orde alfabética de abreviatura de lingua[editar]

 1. ...


Bandeiras nas cabeceiras de lingua (1)[editar]

Comentarios
¿Usaranse bandeiras nas cabeceiras de lingua?

Si[editar]

 1. ...

Non[editar]

 1. ...


Bandeiras nas cabeceiras de lingua (2)[editar]

Comentarios
No caso de que se usen bandeiras nas cabeceiras de lingua, ¿poderase usar máis de unha?

Si[editar]

 1. ...

Non[editar]

 1. ...


Bandeiras nas cabeceiras de lingua (3)[editar]

Comentarios
No caso de que se poida usar máis dunha bandeira nas cabeceiras de lingua, ¿como se representarían?

Usando unha imaxe animada para representar os estados nos que é oficial (ou as rexións nas que, sendo ou non oficial, se fala)[editar]

 1. ...

Coas bandeiras dos 2 ou 3 estados ou rexións nos que máis se fale esa lingua[editar]

 1. ...


Bandeiras nas cabeceiras de lingua (4)[editar]

Comentarios
No caso de que só se poida usar unha bandeira nas cabeceiras de lingua, esta sería...

A da rexión na que se orixinase esa lingua[editar]

 1. ...

A da rexión na que se orixinase esa lingua, pero a do resto do país se se extendeu por unha parte importante do mesmo[editar]

 1. ...

A do país ou rexión que máis falantes teña desa lingua[editar]

 1. ...

Deseño da cabeceira de lingua[editar]

Comentarios

Cabeceira 1[editar]

 1. ...

Cabeceira 2[editar]

 1. ...

Cabeceira 3[editar]

 1. ...

Cabeceira 4[editar]

 1. ...

Cabeceira 5[editar]

 1. ...

Cabeceira 6[editar]

 1. ...

Cabeceira 7[editar]

 1. ...


Texto da cabeceira de lingua (1)[editar]

Comentarios
Á parte do nome en galego da lingua, ¿a cabeceira amosará a abreviatura da lingua?

Si[editar]

 1. ...

Non[editar]

 1. ...


Texto da cabeceira de lingua (2)[editar]

Comentarios
Á parte do nome en galego da lingua, ¿a cabeceira amosará o nome da lingua na propia lingua?

Si[editar]

 1. ...

Non[editar]

 1. ...


Texto da cabeceira de lingua (3)[editar]

Comentarios
O nome de lingua irá en...

Maiúsculas[editar]

 1. ...

A inicial en maiúscula e o resto en minúsculas[editar]

 1. ...

Minúsculas[editar]

 1. ...


Ligazón da cabeceira de lingua (1)[editar]

Comentarios
¿As cabeceiras de lingua poderán ter unha ligazón?

Si[editar]

 1. ...

Non[editar]

 1. ...


Ligazón da cabeceira de lingua (2)[editar]

Comentarios
No caso de que as cabeceiras de lingua teñan ligazón, esta será con...

Coa entrada correspondente a ese nome[editar]

 1. ...

Coa categoría que recolle todas as palabras desa lingua[editar]

 1. ...

Cunha páxina do Galizionario (apéndice) que describa esa lingua[editar]

 1. ...

Coa páxina da Galipedia correspondente a esa lingua[editar]

 1. ...

Co Wiktionary nesa lingua, se existe[editar]

 1. ...


Numeración de acepcións (1)[editar]

Comentarios
¿Numeraranse as acepcións?

Si[editar]

 1. ...

Se intercalan entre elas os sinónimos, tradución,..., non; se se listan todas xuntas, si[editar]

 1. ...

Non[editar]

 1. ...

Numeración de acepcións (2)[editar]

Comentarios
De numerárense as acepcións, ¿como será esta numeración?

Absoluta[editar]

 1. ...

Relativa (Acepción 1 de 6, p.ex.)[editar]

 1. ...


Deseño do cadro de conxugación[editar]

Comentarios

Conxugación 1[editar]

 1. ...

Conxugación 2[editar]

 1. ...

Conxugación 3[editar]

 1. ...

Conxugación 4[editar]

 1. ...


Ocultar o cadro de conxugación[editar]

Comentarios | Exemplo 1 - Exemplo 2
¿Ocultar o cadro de conxugación cun cadro despregable?

Si[editar]

 1. ...

Non[editar]

 1. ...


Pronomes do cadro de conxugación (1)[editar]

Comentarios
¿Debe amosar pronomes o cadro de conxugación?

Si[editar]

 1. ...

Non[editar]

 1. ...


Pronomes do cadro de conxugación (2)[editar]

Comentarios
No caso de amosar pronomes no cadro de conxugación, ¿deben aparecer vostede e vostedes?

Si[editar]

 1. ...

Non[editar]

 1. ...


Pronomes do cadro de conxugación (3)[editar]

Comentarios
No caso de amosar pronomes no cadro de conxugación, ¿deben aparecer nosoutros e vosoutros?

Si[editar]

 1. ...

Non[editar]

 1. ...


Pronomes do cadro de conxugación (4)[editar]

Comentarios
No caso de amosar pronomes no cadro de conxugación, ¿deben aparecer tamén os femininos (ela, nosoutras, vosoutras, elas?

Si[editar]

 1. ...

Non[editar]

 1. ...

Imperativo negativo[editar]

Comentarios
¿Débese engadir a forma negativa do imperativo ó cadro de conxugación?

Si[editar]

 1. ...

Non[editar]

 1. ...


Linguas con Traducións[editar]

Comentarios

Só o galego[editar]

 1. ...

Todas[editar]

 1. ...


Orde das linguas na sección Traducións[editar]

Comentarios

Alfabética de nomes de lingua[editar]

 1. ...

Alfabética de abreviaturas de lingua[editar]

 1. ...

A que decida o editor[editar]

 1. ...


Ligazóns dos nomes de lingua da sección Traducións (1)[editar]

Comentarios
¿Os nomes das linguas da sección Traducións poderán ter unha ligazón?

Si[editar]

 1. ...

Non[editar]

 1. ...


Ligazóns dos nomes de lingua da sección Traducións (2)[editar]

Comentarios
No caso de que os nomes das linguas da sección Traducións teñan ligazón, esta será con...

Coa entrada correspondente a cada nome[editar]

 1. ...

Coa categoría que recolle todas as palabras desa lingua[editar]

 1. ...

Cunha páxina do Galizionario (apéndice) que describa esa lingua[editar]

 1. ...

Coa páxina da Galipedia correspondente a esa lingua[editar]

 1. ...

Co Wiktionary nesa lingua, se existe[editar]

 1. ...


Formato dos nomes de lingua da sección Traducións (1)[editar]

Comentarios | Exemplos
O nome de lingua irá en...

Negriña[editar]

 1. ...

Grosor normal[editar]

 1. ...


Formato dos nomes de lingua da sección Traducións (2)[editar]

Comentarios | Exemplos
O nome de lingua irá en...

Maiúsculas[editar]

 1. ...

A inicial en maiúscula e o resto en minúsculas[editar]

 1. ...

Minúsculas[editar]

 1. ...


Xénero e número das traducións[editar]

Comentarios
¿Amosarase información sobre o xénero ou o número das traducións na sección Traducións?

Si[editar]

 1. ...

Non[editar]

 1. ...


Interwikis na sección Traducións[editar]

Comentarios
As ligazóns coas páxinas das traducións doutros wiktionaries deben seguir o formato...

Modelo...[editar]

 1. número ...


Cadro para as traducións[editar]

Comentarios
As listas de traducións longas agocharanse...

...cunha caixa con barra de desprazamento vertical[editar]

 1. ...

...cunha caixa despregable[editar]

 1. ...

...como prefira o editor[editar]

 1. ...


Xerarquía do Ver tamén[editar]

Comentarios
Debe haber unha sección "Ver tamén"...

Por páxina[editar]

 1. ...

Por idioma[editar]

 1. ...

Por etimoloxía (dentro de cada idioma)[editar]

 1. ...

Por categoría gramatical (dentro de cada idioma)[editar]

 1. ...

Por definición[editar]

 1. ...

Tratamento de verbos con dúas funcións gramaticais de diferente significado[editar]

Comentarios
Nas entradas de verbos con dúas funcións gramaticais (por exemplo, un verbo pronominal e tamén intransitivo) cuxos significados son diferentes, débese:

Repetir a cabeceira da categoría gramatical[editar]

 1. ...

Usar o modelo:sem para especificar a función do verbo en cada definición[editar]

 1. ...

Crear un título de rango menor para cada función verbal[editar]

 1. ...

Verbos pronominais[editar]

Comentarios
¿Os verbos pronominais poderán ter páxina propia (p.ex. [[afeitarse]])?

Si[editar]

 1. ...

Non[editar]

 1. ...


Adverbios rematados en -mente[editar]

Comentarios
Os adverbios derivados de adxectivos engadindo o sufixo -mente ¿poderán ter páxina propia?

Si[editar]

 1. ...

Non[editar]

 1. ...


O uso do diminutivo e aumentativo[editar]

Comentarios
¿Débese colocar información sobre o diminutivo e o aumentativo das entradas?

Si, en Termos derivados como unha ligazón[editar]

 1. ...

Si, no mesmo paréntese en que vai a versión en plural da palabra - non en forma de ligazón[editar]

 1. ...

Si, no mesmo paréntese en que vai a versión en plural da palabra - en forma de ligazón[editar]

 1. ...

Si, como unha táboa[editar]

 1. ...

Si, como unha táboa e como entrada independente[editar]

 1. ...

Non, a menos que tiver significado específico e neste caso debe ser colocado na sección Termos derivados[editar]

 1. ...

Nunca[editar]

 1. ...