Saltar ao contido

Apéndice:Léxico das matemáticas

do Galizionario, dicionario galego na Internet.

Xeometría[editar]

acutángulo - altura - arco - baricentro - bisectriz - cadrado - cilindro - círculo - circuncentro - circunferencia - cono - cuadrilátero - decágono - dodecaedro - dodecágono - elipse - eneágono - equilátero - escaleno - esfera - heptágono - hexágono - hexaedro - icosaedro - incentro - isósceles - liña - mediana - mediatriz - octógono - ortocentro - pentágono - pirámide - plano - poliedro - polígono - prisma - rombo - romboide - tetraedro - trapecio - trapezoide - triángulo - undecágono

Matemáticas[editar]

aberto - abreviatura - abscisa - absoluto - abstracto - absurdo - aceptar - achar factor común - acíclico - acimut - acimutal - acontecemento - acontecemento aleatorio - acontecemento elemental - acontecemento imposíbel - acontecemento nulo - acontecemento total - acontecementos dependentes - acontecementos excluíntes - acontecementos independentes - acontecementos simultáneos - acotacións de cauchy - acumulación - acutángulo - adherencia - adición - aditivo - admisíbel - admisibilidade - adxacente - adxunción - adxunto - afín - afinidade - afirmación - afirmar - afixación proporcional - afixo - agrupar - agudo - aleatorio - alfabético - alfanumérico - algarismo - algorítmico - algoritmo - algoritmo euclidiano - aliñado - aliñamento - almacenar - alternado - alternativa - alterno - altura - álxebra - álxebra cociente - álxebra complexa - álxebra conmutativa - álxebra de conxuntos - álxebra de medidas - álxebra de relacións - álxebra exterior - álxebra graduada - álxebra normada - álxebra proposicional - álxebra simétrica - álxebra tensorial - álxebra universal - alxébrico - alxebrista - alzada - análise - análise cluster - análise combinatoria - análise de coordenadas - análise de correspondencias - análise de covarianza - análise de datos dependentes - análise de experimentos - análise de factores principais - análise de redes - análise de regresión - análise de sensibilidade - análise de supervivencia - análise de varianza - análise diofantiana - análise discriminante - análise factorial - análise funcional - análise harmónica - análise lóxica - análise matemática - análise multivariante - análise non padrón - análise secuencial - análise univariante - análise vectorial - analista - analiticidade - analítico - analizar - análogo - analoxía - anel - anel cociente - anel conmutativo - anel de polinomios - anel diferencial - anel enteiro - anel euclidiano - anel factorial - anel ordenado - anel topolóxico - anel unitario - anel vectorial normado - angular - ángulo - ángulo de continxencia - ángulo de incidencia - ángulo esférico - ángulo excéntrico - ángulo exterior - ángulo interior - ángulo obtuso - ángulo polar dun punto - ángulo raso - ángulo recto - ángulo semiinscrito - ángulo sólido - ángulo tetraédrico - ángulo triédrico - ángulos adxacentes - ángulos alternos - ángulos complementarios - ángulos correspondentes - ángulos opostos polo vértice - ángulos suplementarios - antecedente - antepenúltimo - anterior - antilogaritmo - antinomia - antisimétrico - anulador - anulación no infinito - anular - anularse - apegar - aplicación - aplicación afín - aplicación bilinear - aplicación bixectiva - aplicación canónica - aplicación composta - aplicación continua - aplicación diferencial - aplicación identidade - aplicación inversa - aplicación inxectiva - aplicación linear - aplicación monótona - aplicación multilinear - aplicación multilinear alterna - aplicación multívoca - aplicación sobrexectiva - aplicacións homotópicas - apotema - aproximación - apuntamento - arábigo - arbitrario - árbore - arco - arco cosecante - arco coseno - arco cotanxente - arco de curva - arco regular - arco secante - arco seno - arco simple - arco tanxente - área - aresta - aresta cuspidal - aresta de retroceso - argumento - aritmética - aritmético - arquivo - arranque aleatorio - arranxar - arranxo - arrolar / enrolar - asa dunha superficie - ascendente - aserción - asignación - asignar - asimetría - asimétrico - asíntota - asintoticamente - asintótico - asociado - asociar - asociar termos semellantes - asociativo - asterisco - atopar, achar, encontrar - aumentado - aumentar - autoadxunto - autoconxugado - autocorrelación - automórfico / automorfo - automorfismo - autosuficiente - autovalor - autovector, vector propio - avaliación - avaliar - axial - axioma - axioma da escolla - axioma de numerabilidade - axiomas de separación - axiomática - axiomático - axuntar - axustado - axustamento - axustamento de curvas - azar - balística - baricentro - base - base (dunha figura xeométrica) - base canónica - base de filtro - base de uniformidade - base de veciñanzas - base dual - base dunha topoloxía - base factíbel - base local - base óptima - base ortonormal - básico - bayesiano - ben ordenado - bicuadrática - bidimensional - bilateral - bilinear - bimodal - binario - binomial - binomio - binormal - bioestatística - biometría - bisecar - bisector - bisectriz - bit - biunívoca - bivariante - bixección - bixectivo - bloque - boa ordenación - bóla - bóla unitaria - bondade - bondade de axustamento - bordo - boreliano - bóveda de Viviani - braquistocrona - byte - cable - cadea - cadrado - cadrado exacto - cadrado medio - cadrar - calculadora - calculadora analóxica - calculadora de procesos - calcular - cálculo - cálculo de probabilidades - cálculo de variacións - cálculo dedutivo - cálculo diferencial - cálculo gráfico - cálculo infinitesimal - cálculo integral - cálculo logarítmico - cálculo lóxico - cálculo potencial - cálculo vectorial - camiño - camiño inverso - camiños homotópicos - campo - campo vectorial - cancelación - cancelar - cantidade - cantidade escalar - capacidade - capital - caracol - caracol de Pascal - carácter - característica - caracterización - carapucho esférico - cardioide - cartafol - cartesiano - cartón - caso - catástrofe - categoría - categórico - catenaria - catenoide - cateto - cela - célula - cénit - centena - centena de millar - centésima - centésima parte dun número - centesimal - centiárea - centígrado - centímetro - centímetro cadrado - centrado - central - centralizador - centro - centro de gravidade - centro de xiro - centro dun grupo - centroide - cero dimensional - certeza - chan, raso - chumbada - cicloide - cifra - cilíndrico - cilindro - cilindro dunha aplicación - cilindro proxectante - cilindroide - cinta, fita - circular - círculo - círculo circunscrito - círculo de converxencia - círculo de curvatura - círculo director - círculo inscrito - círculo máximo - círculo menor - círculo osculador - círculo unitario - círculo excéntrico - circunferencia - circunscribir - circunscrito - cisoide - clase - clase de equivalencia - clase de homotopía - clase dun grupo - clase modal - clase residual - clasificación - clasificación subordinada - clotoide - coaxial - cobertura - cobertura aberta - cobertura finita - cobordo - cociente - cociente de diferencias - cociente de proba - coclase - codificación - codificar - código - codimensión - coeficiente - coeficiente de apuntamento - coeficiente de asimetría - coeficiente de asociación - coeficiente de confianza - coeficiente de correlación - coeficiente de determinación - coeficiente de regresión - coeficiente de sesgo cuartílico - coeficiente de variación - coeficiente diferencial - coeficiente binomial - coeficiente indeterminado - cofactor - cofinal - cofronteira - cohomoloxía - coimaxe - cola - colapso dun subconxunto a un punto - colar - colección - colección de valores funcionais - colímite - colineación - colinear - colleita de datos - cologaritmo - columna, liña (dunha matriz) - comando - combinación - combinación linear - combinar - combinatorio - compacidade local - compactificación - compacto - comparábel - comparación - comparar - compás - compás de división - compatíbel - compatibilidade - complementario - complemento - complemento aritmético do logaritmo - completamento - completar - completitude - completivo - completo - complexo - compoñente - compoñente principal - compoñente dirixido - compor, compoñer - comportamento - composición - comprobar - computación - computador, computadora - computadora analóxica - computadora dixital - computar - cómputo - concavidade - concavidade dunha curva - cóncavo - concéntrico - concepto - concluír - concoide - concorrente - concreto, específico - condición - condición necesaria - condición suficiente - condicional - condicionalmente converxente - condicións de contorno - conduta - conectar - conexidade - conexidade por camiños - conexión - conexión por arcos - conexión por camiños - conexo - confianza - configuración - configuración congruente - configuración superpoñíbel - confocal - conforme - conglomerado - congruencia - congruente - cónica con centro - conicoide - coniforme - conmensurábel - conmutación - conmutador - conmutar - conmutatividade - conmutativo - cono dunha aplicación - conoide - consecuente - consecutivo - consistencia - consistente - constante - constante absoluta - constante de integración - constante de variabilidade - contacto - contar - conter - contiguo - continuación - continuidade - continuidade secuencial - continuo - continuo dos números reais - continxencia - continxente - contorno - contráctil - contraditorio - contradominio - contraer - contraexemplo - contraste - contraste bilateral - contravariante - control - control de calidade - conúcleo - conversión - converxencia - converxencia case sempre - converxencia case segura - converxencia completa - converxencia condicionada - converxencia dominada - converxencia en distribución - converxencia en media - converxencia en media cuadrática - converxencia en p-ésima media - converxencia en probabilidade - converxencia feble - converxencia forte - converxencia limitada - converxencia monótona - converxencia puntual - converxencia uniforme - converxente - convexo - convolución - conxectura - conxugado - conxunto - conxunto baleiro - conxunto ben ordenado - conxunto cociente - conxunto complementario - conxunto contábel - conxunto de números - conxunto de partes - conxunto de puntos - conxunto de verdade - conxunto de xeradores - conxunto enumerábel - conxunto factíbel - conxunto finito - conxunto imaxe - conxunto infinito - conxunto limitado - conxunto numerábel - conxunto ordenado - conxunto residual - conxunto disxunto - conxunto equipotente - coñecer - coordenada - coordenadas cartesianas - coordenadas cilíndricas - coordenadas curvilíneas - coordenadas elípticas - coordenadas esféricas - coordenadas homoxéneas - coordenadas polares - coordenadas xeodésicas - coordinábel - copia - copiar - corchete - corda - corenta - coroa circular - corolario - corpo - corpo alxebricamente fechado - corpo ordenado - corrección - correlación - correlación biserial - correlación biserial puntual - correlación canónica - correlación parcial - correlación tetracórica - correo electrónico - correspondencia - corrixido - cortar - corte - corte de dedekind - corte de ramificación - corte transversal - cosecante - coseno - coseno hiperbólico - coseno verso - coseno director - cota - cota dunha clase - cota inferior - cota superior - cotanxente - covariante - covarianza - crecente - crecer - cribo - criterio - criterio de comparación - criterio de decisión - criterio de irreducibilidade - criterio de semellanza - cuadrangular - cuadrángulo - cuadrángulo completo - cuadrante - cuadrático - cuadratura - cuadratura do círculo - cuádrica - cuádricas con centro - cuadrilátero - cuadrilátero completo - cuadrilátero empenado - cuadrinomio - cualificación nas restricións - cualitativo - cuántico - cuantificador - cuantificador existencial - cuantificador universal - cuantificar - cuantil - cuantitativo - cuarta proporcional - cuártica - cuartil - cuasivarianza - cuaterna - cuaternario - cuaternión - cúbico - cubo - cuestión - cuestionario - cuña esférica - curto - curtose - curva - curva alxébrica - curva alxébrica de grao superior - curva analítica - curva anormal - curva asintótica - curva característica - curva cuadrática, curva cuádrica - curva cúbica - curva de campá - curva de erro - curva de frecuencias - curva de influencia - curva de sexta orde - curva empenada - curva esférica - curva exponencial - curva integral - curva normal - curva planaria - curva rectificable - curva simple fechada, (ou pechada) - curva singular - curva suave - curvado, curvo - curva conxugada - curva coordenada - curva de nivel - curva uniparamétrica - curvatura - curvatura gaussiana - curvatura integral - curvatura media - curvatura normal - curvatura principal - curvatura seccional - curvatura total - curvatura xeodésica - curvilíneo - cúspide - custo - dato - datos agrupados - datos censurados - debuxar - decaedro - decágono - decámetro - decena - decil - decimal - decimal finito - decimal periódico - decimal recorrente - decímetro - décimo - decisión - declinación - declive - decodificar - decrecente - decrecer - decremento - decremento logarítmico - dedución - dedución analóxica - deducíbel - deducir - dedutivo - definida positiva - definir - deformación - deformar - demostración - demostración apolóxica - demostración de existencia - demostrar - denominador - denominador común - denso - denso en ningures - dependencia - dependencia linear - dependente - dereito - derivábel - derivación - derivación exterior - derivada - derivada parcial - derivada pola dereita - derivada pola esquerda - derivar - desbotar, rexeitar - descendente - descompoñíbel - descompor, descompoñer - descomposición - descomposición en factores - descontinuidade - descontinuidade evitábel - descontinuidade inevitábel - descontinuo - descoñecer - desenvolvemento - desenvolvemento fraccionario - desenvolvemento decimal - desenvolver - desenvolvíbel - desenvolvíbel tanxencial - deseño - deseño de experimentos - desigual - desigualdade - despexar - despexar unha incógnita - desprazamento - desprezábel - desprezar un termo - desvío - desvío medio - desvío padrón, desvío típico - determinación de polos - determinado - determinante - determinante jacobiano - determinante nulo - determinar - determinístico - dexeneración - dexenerado - dexenerar - díada - diádico - diagnóstico - diagonal - diagonal principal - diagrama - diagrama circular - diagrama de barras - diagrama de dispersión - diagrama de fluxo - diagrama de frechas - diametral - diametralmente - diámetro - diámetro dunha cuádrica - diámetro conxugado - dicotomía - dicotómico - dicotomizar - diedro - diferenza - diferenza finita - diferenza simétrica - diferenciación - diferenciador - diferencial - diferencial total - diferenciar - dilatación - dimensión - dimensional - diminución - diminución das raíces dunha ecuación - diminuír - diofantiana - dirección - dirección principal - direccional - dirección asintótica - dirección conxugada - directriz - dirixido - disco - disco duro - discreto - discriminante - dispersión - disquete - distancia - distancia unidade - distante - distinto - distribución - distribución acumulativa - distribución aleatoria - distribución asintótica - distribución binomial - distribución condicional - distribución conxunta - distribución de frecuencias - distribución dunha mostra - distribución marxinal - distribución normal - distribución tronzada - distribución unimodal - distribución vectorial - distribuír - distributivo - disxunto - diverxencia - diverxente - diverxer - dividendo - dividido - dividir - divisíbel - divisibilidade - divisibilidade de números - división - división abreviada - división centesimal - división decimal - división sesaxesimal - divisor - divisor padrón - divisor común - divisor de cero - divisor elemental - divisor propio - dixital - díxito - dobrar - dobre, duplo - dodecaedro - dodecágono - dominio - dominio de factorización única - dominio de racionalidade - dominio de regularidade - dominio de valores - dominio dunha aplicación - dominio enteiro - dominio euclidiano - dual - dual topolóxico - dualidade - duodecimal - duplicación - duplicado - duplicar - ecuación - ecuación alxébrica - ecuación auxiliar - ecuación bicuadrática - ecuación binomial - ecuación cuadrática, ecuación de segundo grao - ecuación cuártica, ecuación de cuarto grao - ecuación cúbica, ecuación de terceiro grao - ecuación de primeiro grao - ecuación derivada - ecuación determinada - ecuación diferencial - ecuación diofantiana - ecuación en diferenzas - ecuación exponencial - ecuación homoxénea - ecuación integral - ecuación irracional - ecuación linear - ecuación pitagórica - ecuación recíproca - ecuación reducida - ecuación séxtica - ecuación trigonométrica - ecuacións compatíbeis - ecuacións consistentes - ecuacións dependentes - ecuacións incompatíbeis - ecuacións inconsistentes - ecuacións independentes - ecuacións indeterminadas - ecuacións intrínsecas - ecuacións normais - ecuacións paramétricas - ecuacións simultáneas - ecuador - efecto aleatorio - efecto fixo - eficiencia - eficiencia absoluta - eficiencia relativa - eficiencia relativa asintótica - eficiente - eixo - eixo conxugado - eixo coordinado - eixo de abscisas - eixo de coordenadas - eixo de ordenadas - eixo de revolución - eixo de simetría - eixo imaxinario - eixo maior - eixo menor - eixo polar - eixo radical - eixo real - eixo transverso - eixo vertical - elemental - elemento - elemento de arco - elemento de área - elemento de integración - elemento de volume - elemento idempotente - elemento identidade - elemento invertíbel - elemento irredutíbel - elemento linear - elemento neutro - elemento nilpotente - elemento regular - elemento simétrico - elemento unidade - elementos asociados - elementos conxugados - elevar ao cadrado - elevar ao cubo - eliminación - eliminar denominadores - elipse - elipsoidal - elipsoide - elíptico - elo - empates - empenado - empírico - endomorfismo - enésimo - enquisa - ensaio - enteiro - entrada - entropía - enumerábel - enumeración - enumerar - enunciación - enunciado - enunciado aberto - enunciar - envoltoria - envolvente convexa - epicicloide - epimorfismo - epitrocoide - equación quíntica, ecuación de quinto grao - equiángulo - equicontinuo - equidescompoñíbel - equidistante - equilátero - equipolente - equipotente - equiprobábel - equivalencia - equivalencia de escalas - equivalencia de homotopía - equivalencia entre graos - equivalencia uniforme - equivalente - equivaler - erro - erro absoluto - erro cuadrático medio - erro medio absoluto - erro padrón - erro relativo - escala - escalar - escaleno - escolla - esfera - esfera osculatriz - esférico - esferoide - esguella, nesgo - espazo - espazo abstracto - espazo afín - espazo branco - espazo cartesiano - espazo cociente - espazo compacto - espazo completo - espazo conexo - espazo conexo por camiños - espazo contráctil - espazo de límites - espazo de recubrimento - espazo de sucesións - espazo dual - espazo dunha mostra - espazo euclidiano - espazo fibrado - espazo homoxéneo - espazo linear - espazo localmente compacto - espazo métrico - espazo métrico completo - espazo métrico discreto - espazo métrico limitado - espazo métrico non singular - espazo metrizábel - espazo normal - espazo paracompacto - espazo paramétrico - espazo peite - espazo precompacto - espazo prehilbertiano real - espazo primeiro numerábel - espazo produto - espazo proxectivo - espazo pseudotopolóxico - espazo reflexivo - espazo regular - espazo segundo numerábel - espazo semireflexivo - espazo separábel - espazo topolóxico - espazo tridimensional - espazo ultramétrico - espazo uniforme - espazo uniformizábel - espazo vectorial - espazo vectorial pola dereita - espazo vectorial pola esquerda - espazos homeomorfos - espazos isométricos - espazos isomorfos - especificación - espectro - esperanza - esperanza condicionada - esperanza matemática - espiral - espiral hiperbólica - espiral logarítmica - espiral parabólica - esquema - esquerdo - estábel - estabilidade - estatística - estatístico - estatístico (dunha mostra) - estatístico (profesión) - estatístico ordenado - estender - estendido - estimación - estimación completa - estimación consistente - estimación eficiente - estimación por intervalos - estimación puntual - estimación secuencial - estimación suficiente - estimado - estimador - estimador asintoticamente eficiente - estimador asintoticamente non esguellado - estimador asintoticamente normal - estimador consistente - estimador invariante - estimador non esguellado - estimador non esguellado de mí - estimador regular - estimador robusto - estimar - estocástico - estratificación - estrato - estrela - estrictamente monótona - estricto - estrofoide - estrutura - estrutura métrica - etapa - etapas sucesivas - euclidiano - evidencia - evidente - evitábel - evoluta - exacto - exacto ata unha certa cifra de - exame, test - excentricidade - exceso - exceso esférico - excluído - exemplo - exemplo contradictorio - exercicio - existe - existencia - existencial - existente - existir - expansión - explícito - exponencial - expoñente - expresión - expresión alxébrica - expresión enteira - expresión racional - expresión simple - extensión - extensionalidade - exterior - extracción (de raíces) - extraer a raíz dun número - extrapolación - extrapolar - extremo - extremo dunha función - face - factíbel - factor - factor común - factor de proporcionalidade - factor integrante - factor invariante - factor primo - factor principal - factorial - factorizábel - factorización - factorización canónica dunha a - factorizar - faixa - faixa de moebius - falacia - fallo - falso - familia - familia equicontinua - familia uniparamétrica - fechado, pechado - feixe - feixe de conxuntos - feixe de planos - fiabilidade - ficticio - figura - fila, ringleira - final - finito - fixo - flexión - flutuación - fluxo - focal - foco - folio de descartes - folla - folla cartesiana - folla dunha superficie - fonte de variación - forma - forma bilinear - forma bilinear alternada - forma bilinear simétrica - forma canónica (dunha matriz) - forma canónica racional - forma cuadrática - forma diferencial - forma indeterminada - forma normal - forma polar - forma trigonométrica - formalismo - formatar - fórmula - fórmula binomial - fórmula cuadrática - fórmula recorrente - formulación - formular - fracción - fracción composta - fracción común, fracción ordin - fracción continua - fracción continua finita - fracción decimal - fracción impropia - fracción irreducíbel, fracción - fracción propia - fracción simple - fracción unitaria - fraccionario - frecuencia - frecuencia absoluta - frecuencia de clase - frecuencia esperada - frecuencia estimada - frecuencia relativa - frecuencias acumuladas - fronteira - fronteira dun conxunto - función - función aberta - función absolutamente continua - función aditiva - función alxébrica - función analítica - función angular - función automorfa - función bixectiva - función característica - función case analítica - función ciclométrica - función cilíndrica - función circular - función combinada - función complexa - función composta - función continua - función continua a trozos - función contractiva - función convexa - función conxugada - función de asíntotas - función de cardinalidade - función de densidade - función de distribución - función de potencias - función de probabilidade - función de probabilidade condi - función de varias variábeis - función de verosemellanzas - función derivada - función descontinua - función diferenciábel - función discriminante - función dunha variábel - función elíptica - función en esqueira - función enteira - función equicontinua - función escalar - función esencialmente limitad - función esférica - función explícita - función exponencial - función extremal - función fechada, pechada - función harmónica - función hiperbólica - función hiperbólica inversa - función holomorfa - función homoxénea - función identidade - función impar - función implícita - función indicadora - función integrábel - función inversa - función inxectiva - función isométrica - función limitada - función linear - función medíbel - función meromorfa - función monótona - función multiplicativa - función multívoca, función plu - función numérica - función obxectivo - función par - función parte enteira - función periódica - función polinomial - función ponderatriz - función potencial - función primitiva - función propia - función proposicional - función racional - función real - función signo - función simétrica - función sobrexectiva - función transcendente - función trigonométrica - función uniformemente continua - función unívoca - función valor absoluto - función vectorial - función xeratriz - función zeta - funcional - funcións ortogonais - functor - functor contravariante - functor covariante - fundamental - fundamento - furar - fuso esférico - garrafa de klein - gaussiano - global - gradiente - graduación - graduado - graduar - gráfica - gráfico - gráfico de barras - grafo - grafo funcional - gramo - grande - grao - grao dun polinomio - graos de liberdade - gravar - grupo - grupo abeliano - grupo abstracto - grupo aditivo - grupo afín - grupo alternado - grupo arquimediano - grupo cíclico - grupo cociente - grupo conmutador - grupo conmutativo - grupo de caracteres - grupo de homotopía - grupo de transformacións - grupo diédrico - grupo dos cuaternións - grupo dos homeomorfismos - grupo dos xiros - grupo finito - grupo fundamental - grupo icosaédrico - grupo infinito - grupo libre - grupo linear - grupo linear xeral - grupo métrico - grupo multiplicativo - grupo non conmutativo - grupo ortogonal - grupo proxectivo - grupo simétrico - grupo simple - grupo topolóxico - grupo xerado finitamente - grupos isomorfos - harmónico - hectómetro - hélice - hélice circular - helicoidal - helicoidalidade - helicoide - helicoide recto - hemisferio - hendecágono - heptaedro - heptagonal - heptágono - hermitiano - hessiano - heteroxéneo - heurístico - hexaedro - hexaedro regular - hexagonal - hexágono - hipérbole - hipérbole equilátera - hipérbole rectangular - hiperbólico - hiperboloide - hiperboloide (dunha, de dúas f - hiperespacio - hiperplano - hipersuperficie - hiperxeometría - hiperxeométrico - hipocicloide - hipotenusa - hipótese - hipótese alternativa - hipótese composta - hipótese do continuo - hipótese nula - hipótese simple - hipotrocoide - histograma - hodógrafo - holomorfo - homeomorfismo - homocéntrico - homofocal - homográfico - homólogo - homoloxía - homolóxico - homomórfico - homomorfismo - homomorfismo dual - homoscedasticidade - homoscedástico - homotecia - homotético - homotopía - homotopía de camiños - homotópico - homoxeneidade - homoxéneo - hora - horizontal - icosaedro - ideal - ideal bilateral - ideal principal - ideal radical - idemfactor - idempotencia - idempotente - idéntico - identidade - igual - igualar - igualdade - ilimitado - illado, isolado - illar unha raíz, isolar unha r - ilóxico - imaxe - imaxe dunha aplicación - imaxe esférica - imaxe inversa - imaxe recíproca - imaxinario - impar - implicación - implicar - implícito - impresora - impropio - inadmisíbel - inadmisibilidade - incentro - incerteza - incidencia - inclinación - incluír - inclusión - incógnita - incompatíbel - incompleto - incondicional - inconexo - incongruente - inconmensurábel - inconsistente - incorrecto - incremento - indecisión - indefinido - independencia - independencia linear - independente - indeterminación - indeterminado - indicación - indicador - indicador analóxico - indicar - indicatriz - indicatriz de dupin - indicatriz esférica - índice - índice de tendencia central - índice dun subgrupo - índice dunha raíz - índice mudo - índices de posición - indiferencia - indirecto - indución - indución matemática - indución transfinita - indutivo - inecuación - inexacto - inferencia - inferencia estatística - inferior - ínfimo - infinidade - infinidade - infinitesimal - infinitésimo - infinito - infinito numerábel - inflexión - información - inicial - inmersión - inscribir - inscrito - instrución - integrábel - integración - integración numérica - integración por partes - integrador - integradora - intégrafo - integral - integral ata x - integral curvilínea - integral de liña - integral de superficie - integral definida - integral dobre - integral elíptica - integral impropia - integral indefinida - integral infinita - integral iterada - integral múltiple - integral triple - integrando - integrar - integridade - interacción - interese - interese composto - interior - interior dun conxunto - interpolación - interpolar - interposición - interpretación - intersecar - intersección - intersección - intersección de conxuntos - intersección directa - intersección inversa - intervalo - intervalo aberto - intervalo de clase - intervalo de confianza - intervalo de converxencia - intervalo fechado, pechado - intervalo semiaberto - intervalos de credibilidade - intervalos encaixados - intrínseco - invariancia - invariante - inversamente - inversión - inversión de series - inverso - inverso aditivo - inverso de homotopía - inverso multiplicativo - inversor - inverter - invertíbel - invertido - involución - involuta, evolvente - inxección - irracional - irreducíbel, irredutíbel - irregular - isogonal - isógono - isometría - isométrico - isomorfía - isomorfismo - isomorfo - isoperimétrico - isóscele - isótropo - iterar - jacobiano - lado - laplaciano - largura, largo - lateral - latitude - lazo - lector - lei - lei asociativa - lei conmutativa - lei de composición interna - lei distributiva - lei feble dos grandes números - lei forte dos grandes números - lema - lemniscata - leptocúrtico - levantamento - lexicografía - libre - limitado - límite - límite inferior - límite superior - linear - linearidade - linearmente - linearmente dependente - linearmente independente - linguaxe - linguaxe de programación - liña - liña asintótica - liña curva - liña de contorno - liña de curvatura - liña de estricción - liña de fracción - liña de regresión - liña de tendencia - liña nodal - liña paramétrica - liña real estendida - liña recta - liña xeodésica - listado - litro - local - localización - localizar - localmente compacto - localmente conexo - localmente euclidiano - logarítmico - logaritmo - logaritmo hiperbólico - logaritmo natural - logaritmo común - logaritmo decimal - logaritmo neperiano - lonxitude - lonxitude de curva - lonxitude unidade - lonxitude de arco - lonxitude de onda - lóxica - lóxica clásica - lóxica formal - lóxica matemática - lóxica proposicional - lóxica simbólica - loxodroma - loxodromía - loxodrómico - lugar xeométrico - lustro - macro (instrución) - magnético - magnitude - magnitude nula - magnitude transversal - maior - maioración - maiorante - mantisa - manual - máquina de calcular - marxinal - masa - matemáticas - matemático - matemático (profesión) - matrices conformábeis - matrices equivalentes - matrices semellantes - matriz - matriz cadrada - matriz adxunta - matriz antisimétrica - matriz asociada - matriz aumentada - matriz canónica - matriz característica - matriz compañeira - matriz de coeficientes - matriz diagonal - matriz diagonalizábel - matriz do sistema - matriz elemental - matriz inversa - matriz invertíbel - matriz nilpotente - matriz non singular - matriz ortogonal - matriz simétrica - matriz transposta - matriz triangularizábel - matriz unidade - matriz unimodular - matriz unitaria - maximal - máximo - máximo divisor común - media - media aritmética - media cuadrática - media descoñecida - media dunha mostra - media harmónica - media ponderada - media proporcional - media xeométrica - mediana - mediatriz - medíbel - medición - medida - medida circular - medida de posición - medida espectral - medida exterior - medida positiva - medida produto - medidas de dispersión - medio - medir - mega (byte) - membro - membro da dereita dunha ecuaci - membro da esquerda dunha ecuac - membros dunha ecuación - memoria - menor - menor dun elemento dunha matri - menores complementarios - menos - mensurábel - mensurabilidade - menú - mergullar - mergullo - mergullo diagonal - mergullo regular - meridiano - meromorfa - mesocúrtico - metade - metateoría - método - método abreviado - método algorítmico - método de máxima verosemellanz - método de partes proporcionais - método dialítico - método exhaustivo - método heurístico - método iterativo - método sintético de demostraci - metodoloxía - métrica - métrica discreta - métrica inducida - métrica produto - métricas equivalentes - métrico - metrizábel - metro - metro cadrado - minimal - minimizar - mínimo - mínimo denominador común - mínimo múltiplo común - mínimos cadrados - minorante - minuendo - minuto - mixto - moda - modelo - modelo de simulación - modelo determinístico - modelo do inventario - modelo linear xeral - modelo probabilístico - modo - módulo - módulo artiniano - módulo diferencial - módulo independente - módulo noetheriano - momento - momento central - momento dunha mostra - monitor - monoide - monomio - monomorfismo - monótona - monótona crecente - monótona decrecente - monotonía - monotónico - mostra - mostras dependentes - mostras equilibradas - mostras independentes - mostraxe - mostraxe aleatoria estratifica - mostraxe aleatoria simple - mostraxe aleatoria sistemática - mostraxe con substitución (con - mostraxe estratificada - mostraxe polietápica - mostraxe polifásica - mostraxe por áreas - mostraxe por etapas - mostraxe por grupos - mostraxe sen substitución (sen - movemento - movemento harmónico simple am - movemento ríxido - movemento simple harmónico - mudanza de base - mudanza de coordenadas - mudanza de fase - mudanza, cambio - multilátero - multilinear - multinomial - multiperíodo - múltipla - multiplicación - multiplicador - multiplicando - multiplicar - multiplicativo - multiplicidade - multiplicidade alxébrica - multiplicidade dunha raíz - múltiplo - múltiplo común - multivariante - mutuamente - mutuamente excluíntes - mutuo - natural - navalla - n-dimensional - necesario - negación - negar - negativo - neperiano - nilpotente - ningún - nivel - nivel de confianza - nivel de medida - nivel de significación - - nodo - nodo de inflexión - nominal - nomografía - nomograma - non demostrado - non dirixido - non esguellado - non evitábel - non paramétrico - non ponderada - non resto - nonágono - nonaxésimo - nonio - norma - normado - normal - normal principal - normalidade - normalización - normalizador - normalizar - notación - núcleo - nulo - numerábel - numerabilidade - numeración - numerador - numeral - numerar - numérico - número - número abstracto - número alxébrico - número áureo - número cardinal - número complexo - número composto - número concreto - número cuadrático - número de referencia - número deficiente - número enteiro - número finito - número imaxinario - número impar - número irracional - número mixto - número multiperfecto - número natural - número negativo - número nominado - número oposto - número ordinal - número par - número positivo - número pseudoaleatorio - número racional - número real - número transcendente - número transfinito - números aleatorios - números amigos - números cardinais - números directores - números dirixidos - números dominados - números figurados - números piramidais - números pitagóricos - números poligonais - números primos xemelgos - números relativos - números triangulares - oblicuángulo - oblicuo - oblongo - observación - obtusángulo - obtuso - octaedro - octante - octógono - octoxésimo - operación - operación alxébrica - operación binaria - operación elemental - operación interna - operación inversa - operacional - operador - operador adherencia - operador compacto - operador de multiplicación - operador interior - operar - opor, opoñer - oposto - óptimo - órbita - orde - orde de contacto - orde de magnitude - orde dun grupo - orde dun radical - orde lexicográfica - orde parcial - orde total - ordenación - ordenación estricta - ordenación linear - ordenada - ordenado - ordenador - ordenar - ordinal - ordinario - orientación - orientado - orientar - orixe - orixe de coordenadas - orla de menores - ortocentro - ortogonal - ortogonalidade - ortonormal - oscilación - oscilación amortecida - oscilar - osculación - osculador, osculatriz - ovalado - óvalo - ovaloide - ovoide - oxiva - padrón - pantalla - pantógrafo - papel cuadriculado - papel logarítmico - papel milimetrado - papel pautado - papel polar - papel semilogarítmico - par - par ordenado - parábola - parábola cúbica - parábola semicúbica - parabólico - paraboloide - paraboloide de revolución - paraboloide elíptico - paraboloide hiperbólico - paraboloide regrado - paracompacto - paradoxal - paradoxo - paralela - paralelepípedo - paralelismo - paralelo - paralelogramo - paralelotopo - paramétrico - parámetro - parámetro de distribución - parámetro natural - parcial - parcialmente - parella - paréntese - paridade - parte - parte alícuota - parte enteira - parte estricta - parte imaxinaria - parte real - parte superior - partición - paso (de hélice) - p-convexidade - pé (dunha altura) - peche alxébrico - péndulo - péndulo matemático - pentadecágono - pentaedro - pentagonal - pentágono - pentagrama de pitágoras - penúltimo - pequeno - percentil - percorrido - perda - perímetro - perímetro dunha sección transv - periodicidade - periódico - período - permisíbel - permutábeis - permutación - permutación impar - permutación par - permutacións cíclicas - permutacións circulares - permutar - perpendicular - perpendicular común - perspectiva - perspectiva de cavalieri - perspectiva militar - perspectividade - pertencer - pertenza - pesar - piramidal - pirámide - pirámide de base cadrada - pitagórico - planear - planificación de proxectos - planimetría - planímetro - planímetro polar - plano - plano afín - plano de mediana - plano de mínimos cadrados - plano de simetría - plano euclidiano - plano inclinado - plano normal - plano osculador - plano proxectante dunha recta - plano rectificante - plano tanxente - planos concorrentes - planos paralelos - planos perpendiculares - platicúrtico - poboación - poboación bivariada - poboación estimada - poboacional - podaria - polar - polarización - poliédrico - poliedro - poligonal - polígono - polígono de frecuencias - polígono xeodésico - polinómico - polinomio - polinomio característico - polinomio enteiro - polinomio irreducíbel, polinom - polinomio mínimo - polinomios ortogonais - polo - ponderación - ponderado - porcentaxe - posición - posicional - positivamente - positivo - posterior - postulado - postular - potencia - potencia dun contraste - potencia topolóxica - potencial - potencias crecentes, potencias - potencias decrecentes, potenci - preceder - precisión - preciso - precompacto - predicado - predición - prehilbertiano - preimaxe - prima (signo gráfico) - primario - primeira aproximación - primeira forma fundamental - primitivo - primo, número primo - primos entre si, relativamente - primos xemelgos - principal - principio - principio de boa ordenación - prisma - prismático - prismatoide - prismoidal - proba - proba de dúas colas - proba de hipótese - proba do nove - proba dos sinais - proba estatística - probábel - probabilidade - probabilidade condicional - probabilidade conxunta - probabilidade marxinal - probabilidade subxectiva - probabilidade total - probabilidades anteriores - probabilístico - probar - problema - problema da mochila - problema de asignación - problema de asignación de recu - problema de complementariedade - problema de decisión - problema de extensión - problema de optimización - problema de perdas por cortes - problema de planificación da p - problema de programación - problema de substitución de eq - problema de test de hipóteses - problema do camiño máis curto - problema do fluxo máximo - problema do transporte - procedemento - proceso - proceso de datos - proceso de información - procesos aleatorios - procesos en tiempo discreto - procesos estocásticos - produto - produto cartesiano - produto cruzado - produto de matrices - produto escalar - produto externo - produto interno - produto libre - produto mixto - produto parcial - produto tensorial - produto vectorial - prognóstico - programa - programa fonte - programa obxecto - programación - programación cuadrática - programación dinámica - programación enteira - programación estocástica - programación infinita - programación linear - programación multiobxectivo - programación non linear - programación paramétrica - programación por metas - programación semiinfinita - programación separábel - programación xeométrica - programador - progresión - progresión aritmética - progresión harmónica - progresión hiperxeométrica - progresión por cociente - progresión por diferencia - progresión xeométrica - prolongado - prolongamento analítico, prolo - prolongamento, prolongación - prolongar - propiamente - propiedade asociativa - propiedade conmutativa - propiedade de homotopía - propiedade distributiva - propiedade hereditaria - propiedade reflexiva - propiedade simétrica - propiedade topolóxica - propiedade transitiva - propio - propor, expor - proporción - proporcional - proporcionalidade - proposición - proposicional - proxección - proxección natural - proxección cartográfica - proxección central - proxección cilíndrica - proxección cónica - proxección estereográfica - proxección ortogonal - proxección paralela - proxección policónica - proxección tripla, triple - proxectar - proxectividade - proxectivo - proxector - pseudoesfera - pseudoesférico - pseudorradio - pseudovariedade - punto - punto adherente - punto característico - punto circular - punto crítico - punto de acumulación - punto de condensación - punto de contacto - punto de división - punto de encontro - punto de inflexión - punto de ramificación - punto de sela - punto de tanxencia - punto decimal flotante - punto do infinito - punto dobre - punto elíptico - punto exterior - punto fronteiro - punto hiperbólico - punto ideal - punto illado, isolado - punto impropio - punto inicial - punto interior - punto límite - punto medio - punto ordinario, punto simple - punto parabólico - punto regular - punto simple dunha curva - punto singular - punto umbilical - punto xenérico - puntos aliñados - puntos auxiliares - puntos conxugados - puntos harmónicos - puntuación - puntuación de desvío - puntuación directa - puntuación normalizada - puntuación tipificada - quebrado - quilogramo - quilómetro - racional - racionalización - racionalizar - radial - radián - radicación - radical - radicando - radio de torsión - raio - raio - raio de converxencia - raio de curvatura - raio de xiro - raio inicial - raio vector - raíz - raíz cadrada - raíz cúbica - raíz diminuída - raíz dobre - raíz enteira - raíz estraña - raíz imaxinaria - raíz múltiple - raíz primitiva - raíz simple - rama - rango dunha aplicación linear - rango dunha forma bilinear - rango dunha matriz - rango intercuartil - rango percentil - rango, amplitude - rateo, rateación - rato - razoamento - razón - razón común - razón de amplificación - razón de correlación - razón de dilatación - razón de fracaso, razón de fal - razón de homotecia - razón de semellanza - razón de verosemellanzas - razón dobre - razón exterior - razón harmónica - razón interior - razón xeométrica - real - reciprocación - reciprocidade cuadrática - recíproco - recorrencia - recorrente - recta (liña) - recta binormal - recta de coordenadas - recta de referencia - recta de regresión - recta fixa - recta normal - recta numérica - recta polar - recta real - recta tanxente - recta vertical - rectangular - rectángulo - rectas auxiliares - rectas concorrentes - rectas incidentes - rectas ocultas - rectas paralelas - rectas perpendiculares - rectificábel - rectificación - rectilíneo - recto - recursión - recursivo - rede - rédito, interese, xuro - redondear, arredondar - redondo - redución - redución á mínima expresión - redución ao absurdo - redución das raíces dunha ecu - redución de termos semellante - reducido - reducir - redutíbel, reducíbel - refacho - referencia - referencial - reflexión - reflexiva - regra - regra da cadea - regra de cálculo - regra de comparación - regra de cramer - regra de decisión - regra de derivación - regra de simetría - regra de tres - regra discriminante - regra do trapecio - regrada - regresión - regresión linear simple - regresión múltiple - regresión polinomial - regular - regularidade - relación - relación binaria - relación de congruencia - relación de contido - relación de equivalencia - relación de orde - relación funcional - relación intransitiva - relación linear - relación proxectiva - relación reflexiva - relación simétrica - relación transitiva - relacionado - relacionar_ - relacións dun grupo - remuíño - repartir - repetición - representábel - representación - representación conforme - representación paramétrica - representación plana - representante - representar - reprodutivo - residual - residuo - residuo potencial - resolúbel - resolubilidade - resolución - resolvente - resolver - resolver ecuacións - resolver triángulos - resposta - resta - restar - resto - restrición - resultante - retículo - retracción - retracto - retracto por deformación - retracto por deformación forte - reunir, axuntar - revestimento - revolución - rexión - rexión crítica - rexión de aceptación - rexión multiplemente conexa - rexión simplemente conexa - risco - robustez - robusto - rombo - romboedro - romboide - rosa - rotación - rotacional - rotor - ruído branco - rutina - saída, resultado - salto dunha función - satisfacer - secante - sección - sección áurea - sección cónica - sección normal - sección perpendicular - sección transversal - sector - sector circular - sector esférico - secuencia - secuencial - secuencialmente compacto - secuencialmente continuo - secundario - segmentar - segmento - segmento circular - segmento de recta - segmento esférico - segmento rectilíneo - seguinte - segunda forma fundamental - segundo angular - sela - sela de mono - selección - semellante - semellanza - semellanza afín - semiaberto - semicircular - semicírculo - semicírculo graduado - semicircunferencia - semicontinuo - semicúbico - semieixo - semieixo conjugado - semieixo maior - semieixo menor - semieixo transverso - semiesfera - semiesférico - semiespacio - semigrupo - semiinscrito - semilinear - semilogarítmico - semimódulo - seminorma - semiperímetro - semiplano - semirrecta - semisimple - sen signo - seno - seno hiperbólico - seno integral - seno verso - sentencia - sentido - sentido de desigualdade - sentido de torsión - sentido de xiro - separábel - separabilidade - separación - separado - separar as variábeis - serie - serie alternada - serie aritmética - serie binomial - serie converxente - serie de potencias - serie de potencias crecentes - serie de tiempo - serie diverxente - serie dobre - serie estatística - serie exponencial - serie finita - serie harmónica - serie infinita - serie oscilante - serie trigonométrica - serie xeométrica - sesaxesimal - sesaxésimo - sesquilinear - sextante - significación - significativo - siloxismo - simbolismo numérico - simbolizar - símbolo - símbolos de christoffel - simetría - simetría cíclica - simétrico - simetrizábel - simetrización - simple - simpléctico - simplemente conexo - simplex (pl. símplices) - simplicidade - simplificación - simplificar - simulación - simultáneo - sinais iguais - sinal - sinal de integral - sinal máis - sinal máis-menos - sinal menos - sinal menos-máis - sinal negativo - sinal positivo - sinal radical - sinatura - sinatura (dunha métrica ortogo - sinatura dunha permutación - singular - singularidade - singularidade illada, singular - sintético - sinusoidal - sinusoide - sistema - sistema compatíbel determinado - sistema compatíbel indetermina - sistema completo de funcións - sistema de coordenadas - sistema de ecuacións - sistema de ecuacións lineares - sistema de rectas - sistema de referencia, sistema - sistema de xeradores - sistema decimal - sistema duodecimal - sistema homofocal - sistema homoxéneo - sistema incompatíbel - sistema métrico - sistema numérico - sistema posicional - sistema sesaxesimal - situación - situación dun punto respecto d - situación dunha recta - situar - situar unha raíz - software (soporte lóxico) - solapar - sólido - sólido de revolución - sólido xeométrico - solúbel - solución - solución ? estraña - solución analítica - solución básica - solución dun sistema - solución factíbel - solución óptima - soporte - sostido (sinal gráfico) - subaditividade - subálxebra - subanel - subbase - subcero - subclase - subcobertura - subconxunto - subconxunto propio - subcorpo - subdividir - subdivisión - subdominio - subespacio - subespacio invariante - subespacio suplementario - subfamilia - subgrupo - subgrupo central - subgrupo conmutador - subgrupo normal - subíndice - subíndice dobre - submódulo - submúltiplo - sub-rutina - substitución - substituíble - substituír - subsucesión - subtender - subtracción - subtraendo - subtraer - subxacente - subxectivo - sucesión - sucesión alternada - sucesión converxente - sucesión diverxente - sucesión harmónica - sucesión infinita - sucesión monótona - sucesión nula - sucesión oscilante - sucesivo - sucesor dun número - suficiencia - suficiencia minimal - suficiente - suma (numérica) - suma alxébrica - suma conexa - suma de cadrados - suma directa - suma disxunta - suma topolóxica - suma, adición - sumábel - sumabilidade - sumación - sumador - sumando - sumar - sumatorio (sinal gráfico) - superficie - superficie cilíndrica - superficie con límites - superficie de revolución - superficie desenvolvíbel - superficie focal - superficie helicoidal - superficie lateral - superficie mínima - superficie podaria - superficie polar - superficie regrada - superficie total - superfluo - superíndice - superior - superosculación - suplementario - suplemento - supor, supoñer - suposición - suposto - supremo - supresión - supresión de denominadores - supresión de radicais - suprimir - táboa - táboa de continxencia - táboa de frecuencias - táboa de integrais - táboa de materias - táboa de multiplicar - táboa de sumar - táboas de verdade - tabulación - tabular - tacnodo - tamaño - tamaño dunha mostra - tanxencia - tanxencial - tanxente - tanxente dobre - tanxente hiperbólica - tanxentes externas - tara - tautoloxía - técnica de aproximación - técnica de redución da varian - técnica non paramétrica - técnica paramétrica - tempo - tendencia - tender - tensor - tensor contravariante - tensor covariante - tensorial - teorema - teorema central do límite - teorema da media, teorema do v - teorema de existencia - teorema de factorización única - teorema de monodromía - teorema do binomio - teorema factorial - teoría - teoría da decisión - teoría da información - teoría da información - teoría de colas - teoría de curvas - teoría de ecuacións - teoría de erros - teoría de funcións - teoría de xogos - teoría dos números - teoría ergódica - teórico - terminoloxía - termo - termo medio, media - termo xeral - termos de maior grao - termos desemellantes, termos n - termos heteroxéneos - termos homoxéneos - termos semellantes - termos sucesivos - ternario - terno - tese - test aleatorizado - test de dúas colas - test de razón de verosemellanz - test dunha cola - test máis potente - test non esguellado - test non paramétrico - test paramétrico - test uniformemente máis potent - tetraedro - tetrágono - tipificar - tipo de homotopía - tirar, sacar - tolerancia - tonelada - tópicos - topólogo - topoloxía - topoloxía combinatoria - topoloxicamente equivalente - topolóxico - torcer - toro - toroidal - torsión - total - totalidade - totalmente limitado - transcendental - transcendente - transferencia - transfinito - transformación - transformación aberta - transformación conxuntiva - transformación de coordenadas - transformación homotética - transformación linear - transformación singular - transformación topolóxica - transformado - transformar - transición - transitividade - transitivo - translación - transpor, transpoñer - transportador - transportar - transporte paralelo - transposición - transposto - transvección - transversal - trapecio - trapezoide - trasladar - tratamento - traxectoria - traza - traza dunha matriz - trazar - triangulación - triangulado - triangular - triángulo - tridimensional - triedro - triedro móbil - trigonometría - trigonométrico - triple, triplo - trisecar - trisección - trivial - trocoide - tronco de cono - tronco de pirámide - tronco dun sólido - tronzado - tronzamento - tronzar - último, derradeiro - ultrafiltro - unformizábel - unicidade - único - unidade - unidade aritmética - unidade de medida - unidade imaxinaria - unidireccional - uniforme - uniformemente - uniformidade - unilateral - unimodal - unimodular - unión - unión de conxuntos - unipolar - unipotente - unir - unitario - universal - universo - univocamente definido - unívoco - urna - usual - validez - válido - valor - valor absoluto - valor aproximado - valor central - valor de verdade - valor esperado - valor funcional - valor máximo - valor medio - valor mínimo - valor posicional - valor propio - valor recíproco - valor relativo - variábel - variábel aleatoria - variábel auxiliar - variábel complexa - variábel controlada - variábel covariante - variábel de estado - variábel dependente - variábel endóxena - variábel esóxena - variábel independente - variábel predictora - variábel real - variábel regresora - variábel resposta - variabilidade - variación - variación inversa - variación conxunta - variación limitada - variacións - variado - variante - varianza - variedade - variedade diferenciable - variedade linear - variedade simpléctica - veciñanza - veciñanza básica - vector - vector curvatura - vector curvatura media - vector curvatura normal - vector curvatura xeodésica - vector solenoidal - vector unidade normal - vectores libres - vectorial - velocidade angular - velocidade escalar - velocidade linear - velocidade media - verdadeiro - verificación - verificar - verosemellanza - versiera - versor - versor binormal - versor tanxente - vertical - verticalmente - vértice - volta - volume - xeneralidade - xeneralización - xeneralizado - xeneralizar - xénero - xeodésica - xeoide - xeómetra - xeometría - xeometría afín - xeometría alxébrica - xeometría analítica - xeometría de coordenadas - xeometría de liñas - xeometría descritiva - xeometría diferencial - xeometría do espacio - xeometría elemental - xeometría elíptica - xeometría esférica - xeometría euclidiana - xeometría finita - xeometría hiperbólica - xeometría métrica - xeometría non euclidiana - xeometría parabólica - xeometría plana - xeometría proxectiva - xeometría reticular - xeometría sintética - xeométrico - xerador - xeral - xerar - xeratriz - xerme - xirar - xiro - xogo - xuntar - xustapoñer, xustapor - zona - zona esférica